© MK2 PLUS s.r.o. ARCHITEKTÚRA - PROJEKTOVANIE  ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV REVÍZIE PLYNOVÝCH,TLAKOVÝCH ZARIADENÍ  Energetická certifikácia budov a tepelno technické posúdenie  pre  následovné kategórie budov:   rodinné domy , bytové domy, administratívne budovy, budovy škôl a školských zariadení, budovy nemocníc,   budovy hotelov a reštaurácií, športové haly a iné budovy určené na šport.    Vypracovanie energetických certifikátov budov zmysle zákona č.555/2005 a vyhl. č.311/2009 z.z.                    - Pre kolaudáciu  novostavby                                   - Po významnej obnove budovy                                        - Pri prenájme budovy                                   - Pri predaji budovy                                   Tepelno-technické posúdenie budov                                       - Vypracovanie projektových energetických hodnotení budov ku stavebnému povoleniu  - Výpočet potreby tepla na vykurovanie podľa STN 73 0540 (2002), STN EN ISO 13 790 (2009) - Posúdenie energetického kritéria budov v zmysle STN 73 0540 (2002) - Návrh a optimalizácia dodatočnej tepelnej izolácie stavebných objektov  - Tepelno-technické posúdenie fragmentov stavebných konštrukcií                           - Tepelno-technické posúdenie stavebných detailov na hygienické kritérium                                              ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV                                                       KONTAKT     ING. MARTIN KRÁĽ   +421 908 163 065   mk2plus@mk2plus.sk