© MK2 PLUS s.r.o. ARCHITEKTÚRA - PROJEKTOVANIE  ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV REVÍZIE PLYNOVÝCH,TLAKOVÝCH ZARIADENÍ  Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení tlakových (tlakové nádoby, potrubné vedenia, kotle, výmenníkové stanice, bezpečnostné príslušenstvo)       -Prvé vonkajšie prehliadky -Opakované  vonkajšie prehliadky -Vnútorné  prehliadky -Skúšky po oprave -Tlakové skúšky , tesnostné skúšky   Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení plynových v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. (regulačné stanice plynu, rozvod plynu, zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním, zariadenia na chladenie a mrazenie) -Odborné prehliadky a skúšky pred uvedením do prevádzky -Odborné prehliadky a skúšky počas prevádzky -Odborné prehliadky a skúšky po oprave -Tlakové skúšky , tesnostné skúšky -Napustenie a odvzdušnenie plynovodov   Vyhotovenie sprievodnej technickej dokumentácie vyhradených technických zariadení -Spracovanie miestneho prevádzkového predpisu tlakového zariadenia -Spracovanie analýzy zvyškových ohrození tlakového zariadenia -Spracovanie dokumentácie poistných ventilov – zošit kontrôl poistných ventilov -Spracovanie revíznej knihy plynových zariadení -Spracovanie harmonogramu  prehliadok vyhradených technických zariadení   Odborné prehliadky  kotolní v zmysle vyhl. SÚBP č. 25/1984 Z.b. ( nízkotlakové a stredotlakové  kotolne so sumárnym inštalovaným výkonom nad 50 kW ) -Odborné prehliadky pred uvedením do prevádzky -Odborné prehliadky počas prevádzky -Spracovanie prevádzkového poriadku nízkotlakých kotolní REVÍZIE PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ                                                       KONTAKT     ING. MARTIN KRÁĽ   +421 908 163 065   mk2plus@mk2plus.sk viac info na www.revizie-tlak-plyn.sk